FINISH čistič myčky 250ml Lemon - žl.

Kód zboží: 8592326008430
 • Cena vč. DPH:78,40 Kč
 • Cena bez DPH:64,80 Kč
 • Dostupnost: Skladem (19 ks)
Množství:

FINISH čistič myčky 250ml Lemon - žl.

Hygienicky čistá myčka si hravě poradí i s opravdu silně mastným nádobím. O  její čistotu ale musíme pečovat. Ve skrytých částech vaší myčky, jako jsou trubky, trysky a filtr, se totiž mohou usazovat nečistoty a vodní kámen, které vytvářejí nehygienické prostředí a často jsou zdrojem nepříjemného zápachu. O  všechny tyto neduhy se postará tekutý čistič myčky  Finish. Myčce dokáže navrátit její původní zářivý vzhled a spolehlivě zabránit usazování vodního kamene. Radost pro oko i vaše nádobí.

Finish čistič myčky Lemon Sparkle. Den za dnem se ve filtru, trysce a potrubí vaší myčky tvoří vodní kámen a hromadí mastnota. Díky přípravku Finish čistič myčky zajistěte své myčce nádobí až o 100 % lepší vyčištění od mastnoty a vodního kamene. V porovnání s mytím za použití pouze Finish All in 1 Max tablet na mytí nádobí, 65 °C Universal program, tvrdost vody 16° dH.

Jeho fungování je založeno na bezpečném a efektivním štěpení a odstraňování minerálního nánosu uvnitř myčky včetně obtížně dosažitelných součástí, jako je  topné těleso a ramena s tryskami. Doporučujeme, abyste čistič na myčku Finish® použili jednou za měsíc, nebo jakmile v myčce zpozorujete nános špíny.

Vlastnosti Finish čističe myčky:

 • zárukou čistého, voňavého a lesklého nádobí
 • perfektně odstraňuje mastnotu a vodní kámen
 • zanechává vaši myčku jako novou
 • prodlužuje životnost vaší myčky

Příprava a použití Finish čistič myčky:

 • Odstraňte nálepku, ne víčko.
 • Umístěte vzhůru nohama do spodního košíku.
 • Používejte, když je myčka prázdná. Spusťte program s minimální teplotou 65 °C.
 • Vhodné pro všechny myčky nádobí. Nepřidávejte mycí prostředek.

Složení Finish čistič myčky:

parfém, 5-15%: isotridekanol ethoxylovaný(neiontové povrchově aktivní látky), 15-30% kyselina citronová. Nebezpečné látky: kyselina citronová, isotridekanol ethoxylovaný.

Datum spotřeby:
Výrobce uvádí na obalu datum výroby. Na  obalu je také definováno jakou má výrobek trvanlivost od data výroby.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)