tablety do myčky JAR Platinum 34ks

Kód zboží: 8001841930947
 • Cena vč. DPH:233,80 Kč
 • Cena bez DPH:193,20 Kč
 • Dostupnost: Skladem (1 ks)
Množství:

tablety do myčky JAR Platinum 34ks

Jar Platinum Plus tablety do myčky jsou vlajkovou lodí značky Jar. Účinné složky jsou odděleny ve třech separátních komorách, díky čemuž dojde k jejich uvolnění právě ve správný okamžik. Tableta tak docílí optimální účinnosti. Tablety do myčky odmašťují, rozkládají i odolné a solně připečené zbytky jídla, pomáhají odstraňovat zašedlost a obnovují původní lesk nádobí, pečují o sklo i stříbro, čistí filtr myčky a mycí ramena.

Charakteristika Jar Platinum Plus tablety do myčky:

 • Silný cisticí úcinek.
 • Tekuté odmaštovací látky.
 • Odstranování odolných skvrn.
 • Úžasný lesk.
 • Rychlá rozpustnost.
 • Nerozbaluje se.
 • Ochrana stríbra.
 • Prevence usazování vodního kamene.
 • Funkce soli.
 • Prostredek na oplachování.
 • Odstranování mastnoty z mycky nádobí.
 • Cisticí úcinek v krátkém cyklu.
 • Balení obsahuje 34 tablet.

Použití Jar tablety do myčky:

Pro dosažení nejlepších výsledku vkládejte kapsli do zásobníku mycího prostredku. Pokud se kapsle do zásobníku nevejde, položte ji na koš na príbory a  zvolte program bez predmytí. Funkce soli úcinkuje v mekké, stredne tvrdé i v tvrdé vode až do 26°e (95% domácností). Vaše mycka nádobí by mela fungovat efektivne i tehdy, když se rozsvítí ukazatel doplnení lešticího/oplachovacího prostredku nebo soli. Pokud máte mimorádne tvrdou vodu, tedy více než 26°e (5% domácností), používejte speciální sul zvlášt. Stríbrné a nerezové povrchy se nesmí navzájem dotýkat. V mycce nádobí neumývejte starožitný/ rucne zdobený porcelán ani olovnatý krištál.

Složení Jar Platinum:

5-15% Neiontové Povrchove Aktivní Látky, Belicí Cinidla Na Bázi Kyslíku; <5% Fosfonáty, Polykarboxyláty; Enzymy, Parfémy, Citronellol, Limonene, Linalool.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)